گزارش یک مورد Peripartum Cardiomyopathy کاردیومیوپاتی برقآسا متعاقب زایمان و بهبودی کامل در پیگیری دو ساله

@inproceedings{2008,
  title={گزارش یک مورد Peripartum Cardiomyopathy کاردیومیوپاتی برقآسا متعاقب زایمان و بهبودی کامل در پیگیری دو ساله},
  author={محمد جعفرنژاد and محبوبه زنگویی},
  year={2008}
}

From This Paper

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…