گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار

@inproceedings{2015,
  title={گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار},
  author={حمید حسینی خواه and علیرضا سپهری شاملو and مهدی وحدتی and علی اصغر معینی پور and غلامرضا گرگیجی},
  year={2015}
}