کمّیسازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگهای ساقه اصلی در شرایط مزرعه

@inproceedings{2017,
  title={کمّیسازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگهای ساقه اصلی در شرایط مزرعه},
  author={جعفر پوررضا and افشین سلطانی},
  year={2017}
}
یکی از اجزای اصلی مدل‌های شبیه‌سازی رشد گیاهان زراعی، نمو سطح برگ است که اثر بسیار مهمی روی فتوسنتز و تعرق گیاهی دارد. نمو سطح برگ شامل ظهور برگ‌های جدید، توسعه برگ‌های سبز شده و پیری برگ‌های مسن است. به منظور تعیین پارامترهای مربوط به تولید و زوال برگ در ارقام گندم دو پژوهش مزرعه‌ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در طی دو سال زراعی 86-1385 تا 87-1386… CONTINUE READING