Corpus ID: 74927039

کاربرد سیستمهای طبقه بندی در سیستم اطلاعات پرستاری: مطالعه مروری

@inproceedings{2013,
  title={کاربرد سیستمهای طبقه بندی در سیستم اطلاعات پرستاری: مطالعه مروری},
  author={اعظم السادات حسینی and رضا ربیعی and حمید مقدسی and زهرا مستانه},
  year={2013}
}