کارایی نانو کپسولهای پایۀ اتیل سلولز حاوی ایمیداکلوپراید در کنترل موریانۀ Microcerotermes diversus (Iso.: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

@inproceedings{2015,
  title={کارایی نانو کپسولهای پایۀ اتیل سلولز حاوی ایمیداکلوپراید در کنترل موریانۀ Microcerotermes diversus (Iso.: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی},
  author={رضا ابوالفارسی and بهزاد حبیب پور and علی اشرفی},
  year={2015}
}
موریانۀ Silvestri (Isoptera: Termitidae) Microcerotermes diversus… Expand