کارآیی شاخص ­های فاصله­ ای و تراکمی در برآورد الگوی مکانی درختان در جنگل (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه، استان فارس)

@inproceedings{2012,
  title={کارآیی شاخص ­های فاصله­ ای و تراکمی در برآورد الگوی مکانی درختان در جنگل (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه، استان فارس)},
  author={سیدیوسف عرفانیفرد and فاطمه مهدیان and سیدرشید فلاحشمسی and سیدکاظم بردبار},
  year={2012}
}