• Published 2018

چگونگی توسعه آبسنگ های مرجانی از طریق ساخت، ایجاد و نگهداری صخرههای مصنوعی

@inproceedings{2018,
  title={چگونگی توسعه آبسنگ های مرجانی از طریق ساخت، ایجاد و نگهداری صخرههای مصنوعی},
  author={پگاه جاوید and محمد شریف رنجبر and حسنعلی لقائی and لاله دارائی},
  year={2018}
}