پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان

@inproceedings{2011,
  title={پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان},
  author={محمد رضا یگانگی and رحیم چینی پرداز},
  year={2011}
}