پیش بینی سیل حوضه ی آبخیز قره آقاج با کاربرد سامانه ی شبیه سازی آبخیز(WMS)

@inproceedings{2010,
  title={پیش بینی سیل حوضه ی آبخیز قره آقاج با کاربرد سامانه ی شبیه سازی آبخیز(WMS)},
  author={محمد جعفر قسوری جهرمی and فردین بوستانی and امین رستمی راوری},
  year={2010}
}