پوشش دهی پارچههای پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها

@inproceedings{2016,
  title={پوشش دهی پارچههای پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها},
  author={عباس بشارتی سیدانی},
  year={2016}
}