واکاوی همدید بارشهای سنگین بهارة استانِ زنجان

@inproceedings{2016,
  title={واکاوی همدید بارشهای سنگین بهارة استانِ زنجان},
  author={غلامرضا براتی and محمد مرادی and رقیه سلیمی},
  year={2016}
}