نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری

@inproceedings{2013,
  title={نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری},
  author={رضا توکل افشاری and امید انصاری and فرزاد شریف زاده and فر علیشایان},
  year={2013}
}