مقایسه عملکرد غیرخطی پل های با سیستم سازه ای پایه تک دیواری و پایه چند دیواری با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

@inproceedings{2017,
  title={مقایسه عملکرد غیرخطی پل های با سیستم سازه ای پایه تک دیواری و پایه چند دیواری با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه},
  author={غلامرضا حاجی نوری and سید مجید حسینی پویا and علی اصغر معصومی},
  year={2017}
}

Similar Papers