مقایسه شیوع جهشهای ژنتیکی در ژنهای APC و P53 در پولیپهای آدنومایی کولون از نوع دیسپلازی خفیف با نوع شدیدCorrelation of Mutations Prevalence in P53 and APC in Low Grade and High Grade Colonic Adenomatous Polyps

@inproceedings{2005,
  title={مقایسه شیوع جهشهای ژنتیکی در ژنهای APC و P53 در پولیپهای آدنومایی کولون از نوع دیسپلازی خفیف با نوع شدیدCorrelation of Mutations Prevalence in P53 and APC in Low Grade and High Grade Colonic Adenomatous Polyps},
  author={عیسی نورمحمدی and مهشید هورمزدی and اکبر حسن پور and علی زارعمیرزایی and فلورا بخشایش},
  year={2005}
}
Background & Aim: Colorectal polyps are among the commonest lesions encountered by surgical pathologist. In the United States, colonoscopy and flexible sigmoidoscopy are recommended for almost all people over the age of 40 years. The development of carcinoma from adenomatous lesions is referred to as the adenoma-carcinoma sequence. Virtually, all colorectal carcinomas exhibit genetic alterations and the study of this disorder will provide deep insights into the general mechanism of… CONTINUE READING