مقایسه ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در مناطق مختلف استان گلستان

@inproceedings{2016,
  title={مقایسه ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در مناطق مختلف استان گلستان},
  author={اسماعیل سیفی and آرزو جلالی and سمیه ابراهیم نیا and حسین فریدونی},
  year={2016}
}