مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام‘ محور الکتریکی قلب و اندیس قلبی (RV/TV) در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیب تجربی‘ با استفاده از مدل سرما‘ با جوجه های سالم

@inproceedings{2006,
  title={مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام‘ محور الکتریکی قلب و اندیس قلبی (RV/TV) در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیب تجربی‘ با استفاده از مدل سرما‘ با جوجه های سالم},
  author={دکتر حسین حسن پور and دکتر مسعود تشفام and دکتر لادن عمادی and دکتر حسن نوده and دکتر مهرداد مدیر صانعی},
  year={2006}
}

Similar Papers

Loading similar papers…