مقایسة رمان سلحشوران پارلهآن و هریپاتر براساس رویکرد اسطورهای

@inproceedings{2018,
  title={مقایسة رمان سلحشوران پارلهآن و هریپاتر براساس رویکرد اسطورهای},
  author={زینب شیخ حسینی and آرزو پوریزدانپناه کرمانی},
  year={2018}
}