مطالعه کانه زایی سولفیدی در سنگهای اولترامافیک مجموعه افیولیتی فاریاب، جنوب کرمان

@inproceedings{2016,
  title={مطالعه کانه زایی سولفیدی در سنگهای اولترامافیک مجموعه افیولیتی فاریاب، جنوب کرمان},
  author={محمد علی ابراهیم زاده and فاطمه آل سعدی},
  year={2016}
}
مجموعه افیولیتی فاریاب در 140… Expand