مطالعه سیتوژنتیکی در تعدادی از گونههای جنس Stipagrostis

@inproceedings{2012,
  title={مطالعه سیتوژنتیکی در تعدادی از گونههای جنس Stipagrostis},
  author={زرین تاج بردبار},
  year={2012}
}
این تحقیق به منظور ارزیابی خصوصیات سیتوژنتیکی هشت جمعیت متعلق به سه گونه از جنس Stipagrostis اجرا شد. نتایج شمارش کروموزومی، دو سطح پلوئیدی در این جنس را نشان داد که گونه S. plumose دیپلوئید(22=x2=n2) و گونه‌های S. pennata وS. karelinii تتراپلوئید (44=x4=n2) بودند. مطالعه حاضر تعداد کروموزوم گونهS. karelinii را به صورت تتراپلویید و برای اولین بار گزارش می‌کند. نتایج فرمول کاریو‌تیپی نشان داد که عمده کروموزوم‌های موجود در جمعیت‌های مورد مطالعه از نوع متاسنتریک (m… Expand