مطالعه اثر جریان خروجی یک پلوم در محیط چینهبندی شده بر روی پراکندگی صوت در آزمایشگاه

@inproceedings{2016,
  title={مطالعه اثر جریان خروجی یک پلوم در محیط چینهبندی شده بر روی پراکندگی صوت در آزمایشگاه},
  author={محمد احمدنژاد and امیر اشتری لرکی and محمد اکبری نسب and مجید آقابابایی},
  year={2016}
}