مروری بر رگرسیون پارامتری و ناپارامتری با Xهای گمشده

@inproceedings{Toutenburg2002,
  title={مروری بر رگرسیون پارامتری و ناپارامتری با Xهای گمشده},
  author={Helge Toutenburg and Christian Heumann and Thomas Nittner and Sandro Scheid},
  year={2002}
}