مراقبت های پریودنتال در بیماران مبتلا به اپیدرمولایزیس بولوزا

@inproceedings{2014,
  title={مراقبت های پریودنتال در بیماران مبتلا به اپیدرمولایزیس بولوزا},
  author={فاضله عطارباشی مقدم and ساعده عطارباشی مقدم and فاطمه عزالدینی اردکانی and بهزاد احمدی},
  year={2014}
}

Similar Papers

Loading similar papers…