مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان

@inproceedings{2010,
  title={مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان},
  author={یاسر رضاپور میرصالح and شهناز ریحانی کیوی},
  year={2010}
}