مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب

@inproceedings{2014,
  title={مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب},
  author={محمد رضا آهنچیان},
  year={2014}
}

Similar Papers

Loading similar papers…