مدل تابآوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد

@inproceedings{2016,
  title={مدل تابآوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد},
  author={مژگان سپاه منصور and زهرا براتی and ساره بهزادی},
  year={2016}
}