مدلیابی معادلات ساختاری حجاب و عفاف

@inproceedings{2014,
  title={مدلیابی معادلات ساختاری حجاب و عفاف},
  author={موسی طیبی نیا and حبیب سهیلی احمدی},
  year={2014}
}