مدلسازی ترجیحات ساکنین حوضه دریاچه ارومیه در رابطه با احیای آن: کاربرد روش رتبهبندی مشروط

@inproceedings{2019,
  title={مدلسازی ترجیحات ساکنین حوضه دریاچه ارومیه در رابطه با احیای آن: کاربرد روش رتبهبندی مشروط},
  author={مینا صالح نیا and باب اله حیاتی and مرتضی مولائی},
  year={2019}
}

Similar Papers