Corpus ID: 179272498

مدلسازی اجزای محدود جهت تخمین ظرفیت خمشی و میزان بازتوزیع لنگر در اعضای خمشی سراسری قابهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای CFRP

@inproceedings{2010,
  title={مدلسازی اجزای محدود جهت تخمین ظرفیت خمشی و میزان بازتوزیع لنگر در اعضای خمشی سراسری قابهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای CFRP},
  author={فرهنگ فرحبد},
  year={2010}
}