فلور گیاهان دارویی زیستبوم مرتعی سبلان در استان اردبیل

@inproceedings{2014,
  title={فلور گیاهان دارویی زیستبوم مرتعی سبلان در استان اردبیل},
  author={اردوان قربانی and سحر غفاری and علی ستاریان and موسی اکبرلو and محمود بیدارلرد},
  year={2014}
}