فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها

@inproceedings{2013,
  title={فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها},
  author={عامری نیا and محمد باقر},
  year={2013}
}