Corpus ID: 132119568

عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی ماهی Paracobitis iranica (Nalbant & Bianco 1998)، در رودخانه کردان، حوضه دریاچه نمک

@inproceedings{2014,
  title={عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی ماهی Paracobitis iranica (Nalbant \& Bianco 1998)، در رودخانه کردان، حوضه دریاچه نمک},
  author={سیده نرجس طباطبائی and ایرج هاشم زاده سقرلو and سهیل ایگدری and مظاهر زمانی فرادنبه},
  year={2014}
}