• Published 2013

طراحی بیوانفورماتیکی و بهینه سازی پپتیدهای مهارکننده گیرنده تروپومایوزین کیناز B در رده سلولی U266

@inproceedings{2013,
  title={طراحی بیوانفورماتیکی و بهینه سازی پپتیدهای مهارکننده گیرنده تروپومایوزین کیناز B در رده سلولی U266},
  author={مرضیه کفشدوزی امین and حمزه رحیمی and نعمت الله غیبی and مرتضی کریمی پور},
  year={2013}
}