طبقهبندی و تشخیص درجهی بدخیمی سرطان پروستات با استفاده از ترکیب ویژگیهای عمیق و ویژگیهای آماری بافت تصاویر پاتولوژی

@inproceedings{2019,
  title={طبقهبندی و تشخیص درجهی بدخیمی سرطان پروستات با استفاده از ترکیب ویژگیهای عمیق و ویژگیهای آماری بافت تصاویر پاتولوژی},
  author={حسن فرسی and امیر سزاوار and فریما فرسی},
  year={2019}
}