شکايتهای اوليه در مبتلايان به افسردگی

@inproceedings{2005,
  title={شکايتهای اوليه در مبتلايان به افسردگی},
  author={علی رضا فخاری and علی اکبر اکبری and شادی شيوا},
  year={2005}
}
مقدمه:�هدف اين پژوهش بررسی نخستين شکايت‌های ابراز شده توسط بيمارانی می‌باشد که در نهايت روانپزشک تشخيص بيماری افسردگی را برای آنان عنوان نموده است تا پزشکان را در زمينه‌ی تشخيص درست، راهنمايی نمايد. مواد و روش‌کار:�در اين بررسی‌ توصيفی- مقطعی 300 بيمار مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی اسدآبادی تبريز که بر پايه‌ی معيارهای DSM-IV… CONTINUE READING

Similar Papers