شبیه سازی اثرات نرخ تخلیه پساب گرم بر الگوی پیشروی پلوم گرمایی و دما در محل تخلیهی پساب

@inproceedings{2018,
  title={شبیه سازی اثرات نرخ تخلیه پساب گرم بر الگوی پیشروی پلوم گرمایی و دما در محل تخلیهی پساب},
  author={پرستو اکبری and مسعود صدری نسب and یدالله نیکپور and علیرضا صفاهیه},
  year={2018}
}