شبیهسازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سهبعدی FVCOM

@inproceedings{2019,
  title={شبیهسازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سهبعدی FVCOM},
  author={مسعود صدری نسب and عباس عینعلی and محمد اکبری نسب and محمدعلی نجارپور},
  year={2019}
}