رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دورهی نخست فعالیت

@inproceedings{2016,
  title={رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دورهی نخست فعالیت},
  author={حامد نیکونهاد and محمدرضا اصغری شورستانی and حسین آیینه نگینی},
  year={2016}
}