دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی

@inproceedings{2013,
  title={دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی},
  author={احمد بستانی},
  year={2013}
}