حذف تولوئن از جریان هوای آلوده در فرایند ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کاتالیست های MnO/GAC و MgO/GAC

@inproceedings{2017,
  title={حذف تولوئن از جریان هوای آلوده در فرایند ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کاتالیست های MnO/GAC و MgO/GAC},
  author={فاطمه رضائی and غلامرضا موسوی and علیرضا ریاحی بختیاری and یداله یمینی},
  year={2017}
}

Similar Papers