جستاری در مفهومشناسی «ختم» و «طبع» بر قلب از منظر قرآن

@inproceedings{2010,
  title={جستاری در مفهومشناسی «ختم» و «طبع» بر قلب از منظر قرآن},
  author={امسلمه نعیمامینی},
  year={2010}
}