تولید علمی ایران در آینه علم سنجی

@inproceedings{2010,
  title={تولید علمی ایران در آینه علم سنجی},
  author={اسماعیل وزیری},
  year={2010}
}