توجیه باورهای تجربی

@inproceedings{2016,
  title={توجیه باورهای تجربی},
  author={محمدعلی پودینه},
  year={2016}
}