تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکسید-منگنز فریت و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک

@inproceedings{2019,
  title={تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکسید-منگنز فریت و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک},
  author={زهرا ملایی and مهشید حمزه لوئیان and کوثر قاسمی and فاطمه سلیمانیان},
  year={2019}
}

Similar Papers