تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد: رهیافتی فلسفی برای اقتصاد اسلامی

@inproceedings{2016,
  title={تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد: رهیافتی فلسفی برای اقتصاد اسلامی},
  author={عطاالله رفیعی آتانی},
  year={2016}
}