تعیین فرایند زیست روشهای پژوهش در پایاننامههای علوم کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای دولتی ایران از سال 1384-1388

@inproceedings{2013,
  title={تعیین فرایند زیست روشهای پژوهش در پایاننامههای علوم کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای دولتی ایران از سال 1384-1388},
  author={علی چگینی شرفی and مهدی علیپور حافظی and علی جلالی دیزجی},
  year={2013}
}

Similar Papers

Loading similar papers…