تعیین الگوی مناسب پیشبینی قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی گندم، سیبزمینی و یونجه

@inproceedings{2019,
  title={تعیین الگوی مناسب پیشبینی قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی گندم، سیبزمینی و یونجه},
  author={حامد قادرزاده and خالد احمدزاده and سوسن گنجی},
  year={2019}
}