تحليل بهرهوری کل عوامل توليد واحدهای پرورش ماهيان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحليل فراگير دادهها

@inproceedings{2010,
  title={تحليل بهرهوری کل عوامل توليد واحدهای پرورش ماهيان سردابی در استان فارس: کاربرد روش تحليل فراگير دادهها},
  author={منصور زيبايی and مجيد محمود زاده},
  year={2010}
}

Similar Papers