تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه ی قضایی: نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی

@inproceedings{2013,
  title={تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه ی قضایی: نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی},
  author={علی اکبر گرجی ازندریانی and مرتضی رضایی},
  year={2013}
}