تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

@inproceedings{2017,
  title={تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل},
  author={عباس ابهری and الهام عزیزی and بهرام حارث آبادی},
  year={2017}
}