تاثیر استفاده از بوم بر روی نحوه پخش پلوم نفتی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار

@inproceedings{2017,
  title={تاثیر استفاده از بوم بر روی نحوه پخش پلوم نفتی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار},
  author={مهدی رستمی حسینخانی and پوریا امیدوار and سارا اله یاری بیک and مسعود ترابی آزاد},
  year={2017}
}